1. Cel imprezy
 1. Uczczenie patrona parafii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
 3. Integracja mieszkańców miasta Szczecin, szczególnie osiedla Nad Rudzianką i miłośników biegania.
 4. Szerzenie idei patriotyzmu.
 1. Organizator 

Rzymskokatolicka Parafia pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie

E-mail: parafia@popieluszko.szczecin.pl

Strona: www.popieluszko.szczecin.pl

Tel. 791 555 133

Współorganizator: Stowarzyszenie „Fidei Defensor”

 1. Dystans i Trasa
 1. Bieg odbędzie się w dniu 23 października 2021 r.
 2. Trasa biegu poprowadzona jest głównie w leśnym terenie Puszczy Bukowej.
 3. Trasa jest płaska: dukty i ścieżki leśne, może być krótki odcinek asfaltu.
 4. Start i meta biegu znajdują się na placu parafialnym przy ul. Gwarnej i Romantycznej.
 5. Trasa będzie oznakowana strzałkami i taśmą, nie jest atestowana (PZLA nie atestuje biegów terenowych). Trasa biegu częściowo wyłączona z ruchu. Przy poruszaniu się należy biec zgodnie z oznaczeniami. Obowiązują zasady ruchu drogowego.
 6. Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.
 7. Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy.
 1. Uczestników biegu na 1 km obowiązuje limit czasowy 60 minut, liczony od chwili startu.
 2. Uczestników biegu na 5 km obowiązuje limit czasowy 90 minut, liczony od chwili startu.
 3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 4.  Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 1. Program imprezy
 2. 23.10.2021 godz. 11:00 otwarcie Biura Zawodów na placu parafialnym przy ul. Gwarnej i Romantycznej. Rozpoczęcie wydawania pakietów startowych.
 3. 23.10.2021 godz. 11:50 zamknięcie biura zawodów.
 1. 23.10.2021 godz. 12:00 Start Biegu na 1 km.
 2. 23.10.2021 godz. 13.00 Start Biegu na 5 km.
 3. 24.10.2021 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i wręczenie dyplomów i nagród biegów odbędzie się podczas festynu parafialnego ok. godz. 17tej. 
 4. Uczestnictwo
 1. W biegu na dystansie 1 km mogą brać udział osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież (pod opieką rodziców).
 2. W biegu na dystansie 5 km mogą brać udział osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież, które w dniu biegu mają ukończone 13 lat.
 3. Osoby niepełnoletnie w dniu biegu muszą przekazać do biura zawodów pisemną zgodę na uczestnictwo w biegu podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Z uwagi na uregulowania ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy, w trakcie przebywania, w Biurze Zawodów, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
 6. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiet startowy, zawierający m.in.: numer startowy, agrafki oraz sportowy upominek.
 7. Pakiet startowy nieodebrany w Biurze Zawodów nie będzie wysyłany ani wydawany w terminie późniejszym.
 8. Z uwagi na uregulowania ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy przebywający w okolicach startu oraz mety, w sytuacji, w której nie jest możliwe zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób, obowiązani są do zakrywania ust i nosa. Przed rozpoczęciem udziału w biegu, a także po jego zakończeniu opuszczając wydarzenie sportowe, uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 9. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numer startowy przymocowany poziomo do przedniej części koszulki, bluzy, kurtki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 1. Zgłoszenia i rejestracja
 1. Przed startem każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i odebrać swój pakiet startowy wraz z numerem startowym.
 2. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są internetowo na stronie www.popieluszko.szczecin.pl do 23 października 2021 r.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, szczególnie dokonanych w dniu biegów, Organizator zawodów może wstrzymać dalsze przyjmowanie zapisów.
 1. Opłaty

Opłata startowa wynosi 30 zł. Zapisy oraz płatność drogą elektroniczną na stronie: www.popieluszko.szczecin.pl (Nr konta: 4210901492 0000 0001 4722 9121 – z dopiskiem – BIEG – imię i nazwisko uczestnika).

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 1. Klasyfikacje
 1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– generalna kobiet i mężczyzn

 1. Nagrody
 1. Zawodnik, który ukończy bieg i zmieści się w wyznaczonym limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Jeżeli liczba zawodników przekroczy oczekiwania Organizatora brakujące medale, po złożeniu zamówienia przez zawodnika, zostaną wysłane pocztą. Zamówienia należy składać osobiście u Organizatora zawodów w dniu zawodów lub pocztą elektroniczną w terminie dwóch dni od dnia biegu.
 3. Zdobywcy I,II,III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i klasyfikacji generalnej mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 4. Zdobywcy I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych odrębnie dla kobiet i mężczyzn otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas dekoracji.
 1. Protesty
 1. Protesty odnośnie przebiegu zawodów można składać do Organizatora zawodów osobiście w dniu zawodów lub mailowo w dniu następnym.
 2. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu trzech dni.
 3. Decyzja Organizatora zawodów jest ostateczna.
 4. Protesty w sprawach regulaminowych należy składać mailowo najpóźniej na 10 dni przed imprezą.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń sanitarnych w związku z przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem zakażeniom wirusa SARS-CoV2, jak również wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a dotyczących zachowania reżimu sanitarnego, w tym w szczególności obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ww. zaleceń oraz obowiązków.  
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, a także do odwołania zawodów lub ich przerwania z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku ze zdjęć oraz filmów wykonanych w dniu zawodów. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 2 obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Poprzez przystąpienie do biegu uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 2. Rzymskokatolicka Parafia pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie, reprezentowana przez Proboszcza – ks. Sylwestra Marculę, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska uczestnika rodzica/opiekuna prawnego, daty urodzenia uczestnika,  telefonu kontaktowego, maila, miejsca zamieszkania – zawarte w formularzu zgłoszenia i oświadczeniu do wypełnienia podczas rejestracji wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy oraz Stowarzyszenie Fidei Defensor.
 3. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest konieczne w celu udziału w biegu na dystansie 1 km lub 5 km.
 4. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych. 
 5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
 6. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.
 7. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub przekazywane mediom.
 8. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą uczestników lub opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.
 9. Pobranie numeru startowego oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodnika oświadczenia, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Uczestnik oświadcza, że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 11.  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 1. Dane kontaktowe

Organizator: Rzymskokatolicka Parafia  pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie,

Ks. Sylwester Marcula – proboszcz parafii, tel. 791 555 133; e-mail: parafia@popieluszko.szczecin.pl