MODLITWAMIESIĄC ZALICZENIA
Znak krzyżawrzesień
Pozdrowienie Anielskie/Zdrowaś Maryjowrzesień
Modlitwa Pańska/Ojcze naszpaździernik
3 Cnoty Boskiepaździernik
4 Cnoty Kardynalnepaździernik
Modlitwa za zmarłychlistopad
Skład Apostolski/Wierzę w Boga Ojcalistopad
Rzeczy Ostateczne Człowiekalistopad
7 Sakramentów Świętychlistopad
Przykazanie Miłościlistopad
Dziesięć Przykazań Bożychgrudzień
Aniele Bożygrudzień
Akt Wiarygrudzień
Akt Nadzieigrudzień
Akt Miłościgrudzień
Uczynki Miłosierdzia Względem Ciałastyczeń
Rady Ewangelicznestyczeń
5 Przykazań kościelnychstyczeń
Chwała Ojcustyczeń
Główne prawdy wiaryluty
Uczynki Miłosierdzia Względem Duszyluty
Anioł Pańskiluty
Spowiedź Powszechnaluty
Pod Twoją Obronęmarzec
7 Grzechów Głównych i Cnoty im przeciwnemarzec
Chwała na Wysokości Bogumarzec
5 Przykazań kościelnychkwiecień
Formuła Spowiedzi Świętejkwiecień

WRZESIEŃ 2023

ZNAK KRZYŻA
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE/ZDROWAŚ MARYJO
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl
się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

PAŹDZIERNIK 2023

MODLITWA PAŃSKA/OJCZE NASZ
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

3 CNOTY BOSKIE/TEOLOGALNE
1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

4 CNOTY KARDYNALNE/PODSTAWOWE
1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

LISTOPAD 2023

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. /x3
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI/WIERZE W BOGA OJCA
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

RZECZY OSTATECZNE CZŁOWIEKA
1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

7 SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.

GRUDZIEŃ 2023

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH/DEKALOG

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

ANIELE BOŻY

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

STYCZEŃ 2024

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA

1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych pogrzebać.

RADY EWANGELICZNE

1. Dobrowolne ubóstwo.

2. Dozgonna czystość.

3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa.

5 PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

CHWAŁA OJCU

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

LUTY 2024

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł za krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY

1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.

ANIOŁ PAŃSKI

P.  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
W.  I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo….

P.  Oto ja służebnica Pańska,
W.  Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…
P.  A słowo stało się Ciałem,
W.  I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…
P.  Módl się za nami , święta Boża Rodzicielko
W.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P.  Módlmy się.
Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznając za    zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż byli doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.  Amen.

SPOWIEDŹ POWSZECHNA

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

MARZEC 2024

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH I CNOTY IM PRZECIWNE

1. Pycha – pokora.

2. Chciwość – hojność.

3. Nieczystość – czystość.

4. Zazdrość – miłość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu – umiarkowanie.

6. Gniew – cierpliwość.

7. Lenistwo – gorliwość i pracowitość.

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

KWIECIEŃ 2024

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy

3. Postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

FORMUŁA SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Przed rozpoczęciem Spowiedzi Świętej robimy rachunek sumienia, wzbudzamy w sobie akt żalu za grzechy.
Po przyjściu do kościoła warto odmówić modlitwę przed Spowiedzią Świętą.
Jeśli stoisz w kolejce do Spowiedzi Świętej i ktoś spowiada się przed Tobą, uklęknij w stronę Najświętszego Sakramentu (tabernakulum) i pomódl się za osobę spowiadającą się (dowolna modlitwa np. 3 Zdrowaś Maryjo). Następnie podchodzimy do kratek konfesjonału i jeśli to możliwe klękamy na obydwa kolana, mówimy…

PENITENT:( osoba spowiadająca się): Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen
PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić słowami:
KAPŁAN:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów:

Przystępuję do Spowiedzi Świętej pierwszy raz /Ostatni raz u Spowiedzi świętej byłem: tydzień, miesiąc, lata temu ….. pokutę zadaną wypełniłem (lub nie wypełniłem)/
Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: Wyliczam te grzechy, a przy ciężkich podaję liczbę (lub częstotliwość) i okoliczności.
Na zakończenie mów: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.
Następnie kapłan wygłasza naukę i zachęca penitenta do okazania żalu…
Penitent: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu/x3 (Łk 18,13) – wypowiadając te słowa bijemy się trzykrotnie w piersi.
Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa
KAPŁAN:
Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego
PENITENT robi znak krzyża i odpowiada: Amen.
Po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan może zwrócić się do Ciebie w następujący sposób –
KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
PENITENT: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
KAPŁAN: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.
PENITENT: Bóg zapłać.
Kapłan puka w konfesjonał. Zachęca się do ucałowania stuły przez PENITENTA.

Odchodzisz na bok i odmawiasz modlitwę po Spowiedzi Świętej i jeśli to możliwe pokutę.