I. Organizator:
Rzymskokatolicka Parafia pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie. 

II. Cel imprezy:

  1. Uczczenie patrona parafii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
  2. Popularyzacja turystyki pieszej jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.
  3. Integracja mieszkańców miasta Szczecin, szczególnie osiedla Nad Rudzianką i miłośników aktywnego wypoczynku.

III. Nazwa imprezy:
Rodzinny Rajd Pieszy im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 
IV. Termin: 16 października 2021 r.

V. Trasa rajdu – ok. 7 km:
Start i Meta– plac kościelny ul. Gwarna i Romantyczna.

VI. Osoba kontaktowa:
Marcin Szlendak – tel. komórkowy: 721 264 226; e-mail: parafia@popieluszko.szczecin.pl


VII. Warunki uczestnictwa.

1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie pieszym jest zapoznanie się z Regulaminem imprezy rekreacyjnej oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom Organizatora.

2. Zapisanie się na listę uczestników imprezy rekreacyjnej jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3. W imprezie rekreacyjnej mogą brać udział osoby nie posiadające przeciwwskazań
lekarza na udział w zajęciach rekreacyjnych.

4. Osoby do 18 roku życia mogą brać udział w imprezie rekreacyjnej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do:
– stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Organizatora;
– posiadania dokumentu tożsamości w przypadku osób dorosłych;

6. Polecenia służb Organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Nie dostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z imprezy  rekreacyjnej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy rekreacyjnej wynikającej z uwarunkowań pogodowych.

8. W przypadkach szczególnych Organizator ma prawo do wycofania uczestnika z dalszego marszu w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby go kontynuować.

9. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać
Organizatorowi.

10. Wszyscy przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i zachowujemy ostrożność
w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

11. Nie zbaczamy z wyznaczonego szlaku.

15. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany trasy rajdu.


VIII. Program
11.00 – Zbiórka – plac parafialny ul. Gwarna i Romantyczna  
Start  w odstępach pięciominutowych.
Ok. 14.00 – zakończenie. IX. Zapisy
Wszyscy chętni mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.popieluszko.szczecin.pl  lub wypełniając deklarację zgłoszeniową.

X. Świadczenia organizatora:
· pakiet startowy dla drużyny.

XI. Uwagi końcowe
· Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
· Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
podczas pokonywania trasy w czasie Rajdu.
· Wszyscy uczestnicy biorący udział w rajdzie pieszym wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz
materiałach promocyjnych Organizatorów.